VĂN BẢN

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày: 29/04/2022

kế hoạch số 49/KH-PGDĐT ngày 29/4/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Quang, Kế hoạch phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, năm học 2022-2023;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường;

Trường TH Tân Quang ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022- 2023 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan và hợp lý, theo đúng hướng dẫn của Bộ, Sở GD-ĐT, tạo thuận lợi cho HS và CMHS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, PCGD tiểu học. Đảm bảo 100% trẻ em sinh năm 2016 đều được vận động đến trường học lớp 1 theo quy định của Luật Giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo đúng phân tuyến của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang.

2. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Thực hiện: tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC cho

 

các trường học, giảm số HS trái tuyến,…

  1. Đảm bảo đúng quy định số học sinh mỗi lớp.
  2. Không vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

B. NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Phương thức và đối tượng

1.1. Phương thức tuyển sinh

- Phụ huynh học sinh và người học nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công.

- Nộp hồ sơ trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh Nhà trường bằng hình thức xét tuyển.

1.2. Đối tượng tuyển sinh

Căn cứ quy định về độ tuổi đến trường của Luật Giáo dục, và quy định phân tuyến tuyển sinh Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang. Năm học 2022 - 2023 trường Tiểu học Tân Quang sẽ tổ chức tuyển sinh tất cả những học sinh thuộc diện sau:

+ Trẻ sinh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016)

+ Trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi 7-9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

+ Trẻ có hộ khẩu tại 8 thôn bản thuộc xã Tân Quang; Thôn Nậm Mu xã Tân Thành; Thôn Thượng Mỹ, Tân Mỹ - Xã Việt Vinh.

2. Phí tuyển sinh                 

Phí tuyển sinh thu theo quy định tại Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin học

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu gia đình chưa được cấp sổ hộ khẩu thì phải có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an xã, thị trấn hoặc giấy xác nhận cư trú, hay giấy xác nhận mã định danh tại địa bàn của Công an xã, thị trấn.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu: 4 lớp - 103 học sinh

5. Thời gian tuyển sinh

 Ngày 05/5/2022 công khai kế hoạch Tuyển sinh, thông báo phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thủ tục, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Tổ chức họp phụ huynh triển khai, hướng dẫn cách thức tuyển sinh qua dịch vụ công.

Từ ngày 01/7 đến ngày 20/7/2022 Hội đồng tuyển sinh tiếp nhận và duyệt hồ sơ tuyển sinh: Phụ huynh học sinh tiến hành đăng ký tuyển sinh qua dịch vụ công hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Hội đồng tuyến sinh (vào các buổi sáng từ 8h đến 11h).

6. Địa điểm tuyển sinh

- Hội đồng trường tiểu học Tân Quang

C. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng

1.1.Thành lập Hội đồng tuyển sinh

1.2. Thành lập tổ tư vấn tuyển sinh

1.3. Xây dựng kế hoạch dịch vụ tuyển sinh

2. Hội đồng tuyển sinh, tổ tư vấn tuyển sinh: Thực hiện theo kế hoạch số 35/KH-THTQ, ngày 29/4/2022 của trường Tiểu học Tân Quang Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023.

3. Chế độ thực hiện, báo cáo

Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường hoàn thành trước ngày 04/5/2022 nộp PGD theo dõi, giám sát.

Nộp báo cáo kết quả tuyển sinh, danh sách tuyển đúng tuyến về PGD trước ngày 10/8/2022 .

 Công khai danh sách HS trúng tuyển, số lượng được tuyển bổ sung (nếu có)

Ngày 10/8/2022 niêm yết danh sách học sinh lớp 1 năm học 2022 -2023 của trường. HS nhập học tại trường (dự kiến ngày 25/8/2022).

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường TH Tân Quang năm học 2022-2023. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện .

Nơi nhận:

- PGD (để b/c);

- CB,GV,NV nhà trường (để t/h);

- BQL 8 thôn bản (phối hợp t/h)

- Lưu: VT.

                HIỆU TRƯỞNG

             

 

 

 

Nguyễn Minh Nguyệt

Bình luận