VĂN BẢN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày: 29/04/2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày: 29/04/2022
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 - 2023. Kế hoạch số 49/KH-PGDĐT ngày 29/4/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Quang, Kế hoạch phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, năm học 2022-2023